Menu

Snapshot Enkätmotor

I dagens informationssamhälle ställs stora krav på att ha överblick och hålla sig informerad om vad som händer i omvärlden, både internt och externt. Många beslut fattas idag utan ordentliga underlag. Som ett kraftfullt verktyg i alla sammanhang där informationsinsamling är avgörande finns nu Snapshot.

Snapshot är en dynamisk enkätmotor där du skapar och lägger in egna kategorier och frågor. Du kan välja olika svarsalternativ, exempelvis: Ja/Nej, Fritext, Värdera, En- och Flerval med mera. Du kan även villkorsstyra enkäten, d.v.s. beroende på hur respondenten svarar på en fråga kan du ställa relevanta följdfrågor.

Enkätfrågorna sparas i form av mallar som kan kopieras, redigeras och återanvändas. Det är därför möjligt att genomföra återkommande undersökningar. Rapporten är skalningsbar, d.v.s. du kan visa mer eller mindre detaljer. Det finns också möjlighet att visa statistiska beräkningar så som medelvärde och standardavvikelse.

Exempel på användningsområden:

  • Medarbetarenkäter - NMI
  • Kundenkäter - NKI
  • Inför flyttenkät/Efter flyttenkät  - IFI/EFI
  • Insamling av information inför beslutsfattande
  • Kursutvärderingar

Samt ytterligare 1000-tals andra användningsområden, din fantasi sätter begränsningen!
Jag vill veta mer...