Menu

DISC Analys

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, teamutveckling, ledarutveckling och säljutveckling. I situationer och vid tillfällen där KOMMUNIKATIONEN är viktig så har du stor hjälp av DISC-analysen.


För oss på Ensize är det viktigt att betona att detta inte är ett "DISC test" eller "Personlighetstest i färg" som en del kallar det. Pussel DISC är en självskattningsanalys som ger dig insikter att reflektera över kring ditt beteende och ditt sätt att kommunicera. Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, d.v.s. biologiskt effektiva känslor, som främjar organismens överlevnad.


I ”The Emotion Circle” identifierade Marston fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och C. D står för Dominans eller hur du närmar dig svårigheter och utmaningar. I står för Influens eller hur du överför tankar och idéer till din omgivning. S betecknar Stabilitet eller hur du svarar på omgivningens tempo. C slutligen står för Compliance eller hur du svarar på omgivningens regler och rutiner. I Marstons modell uppfattar en individ sin omgivning som antingen vänlig eller ovänlig. Individer som har mycket D och/eller C i sin beteendestil har en benägenhet att uppfatta omgivningen som ovänlig. De ser utmaningar, hinder och möjliga fallgropar i allt de företar sig. Personer med mycket I och/eller S uppfattar ofta omgivningen som vänlig. De ser det roliga, varma relationer mellan människor och möjlighet att lyckas med det de företar sig. Inget synsätt är rätt eller fel, de är helt enkelt olika.

Den andra delen av Marstons modell är varseblivningen om sig själv som starkare eller svagare än de krafter som finns i omgivningen, d.v.s. hur mycket kontroll eller inflytande individen tror sig ha på situationen, de andra människorna eller händelserna. Individer med mycket D och/eller I i sin beteendestil ser sig som starkare än krafterna i omgivningen. De tror att de kan nå sina mål genom egen viljestyrka eller genom vänlig övertalning. Individer med mycket S och/eller C ser sig som svagare än krafterna i omgivningen. Deras sätt att nå sina mål blir därför genom att samarbeta med andra eller genom att följa uppsatta regler. Ingetdera är mer rätt eller fel än det andra.I Pussel DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas också av tidiga inlärningar. Grundbeteendet är relativt stabilt över tid. Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar vilka anpassningar individen tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation. Anpassat beteende är inlärt och kan ändras från situation till situation.De olika beteendetendenserna belyses dessutom med hjälp av färger och pusselbitar.


red puzzleDominans – Röd
Människor med mycket rött i sin profil är av naturen något misstänksamma till sin natur och litar inte nödvändigtvis på andra människor. De är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De uppfattas ofta som krävande, drivande, aggressiva, kraftfulla, egensinniga och banbrytande.

Människor med lite rött i sin profil är däremot mer tillbakadragna och försynta. De vill ha mer tid och information innan de bestämmer sig för en lösning. De kan beskrivas som konservativa, samarbetsvilliga, försiktiga, anspråkslösa och fridsamma.

yellow puzzleInfluens – Gul
Människor med mycket gult i sin profil har en tendens att tro sin omgivning om gott. De är skickliga kommunikatörer och påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande, optimistiska, sällskapliga och tillitsfulla.

Personer med lite gult i sin profil föredrar däremot att påverka andra med fakta och inte med känslor. De kan beskrivas som eftertänksamma, reserverade, skeptiska, pessimistiska och kritiska.

green puzzleStabilitet – Grön
Människor med mycket grönt i sin profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer och arbetar gärna i team. De föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De kan beskrivas som lugna, lojala, avspända, tålmodiga och uthålliga.

Personer med lite grönt i sin profil trivs bäst med variation, liv och rörelse omkring sig. De är öppna för nyheter och förändringar. De uppfattas ofta som spontana, otåliga, rastlösa och ivriga.

puzzle_symbol_blue_3d
Compliance – Blå
Människor med mycket blått i sin profil är medvetna om regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, noggranna, vaksamma och kvalitetsmedvetna.

Människor med lite blått i sin profil ser regler mer som riktlinjer som man ibland behöver göra avsteg ifrån. De kan beskrivas som oberoende, egensinniga, okonventionella och utmanande.

I våra individuella kommunikationsstilar finns alla färger med i olika styrkor och blandningar. Det är just det som utgör vår personliga kommunikationsstil.

Vad är 
Pussel DISC Analys?


puzzlepices

  1. En beprövad och träffsäker analys som beskriver grundbeteende och anpassade beteende.
  2. Innehåller 28 grupper om fyra adjektiv där respondenten ska välja den beskrivning som passar bäst respektive sämst in på honom/henne.
  3. Analysen är självskattande där du väljer bland olika alternativ som passar eller inte passar åt dig.
  4. Till analysen finns det även ett utvecklande arbetsmaterial.


DISC Analysen finns i följande olika rapportversioner:
Pussel DISC Kommunikation
– en dynamisk och individualiserad rapport

Pussel DISC Ledare – som Kommunikation men med inriktning mot ledarskap

Pussel DISC Säljare – som Kommunikation men med inriktning mot försäljning


Alla rapporter är dynamiska, d.v.s. varje person får en individuell beskrivning av sin kommunikationsstil. Förutom individuella rapporter går det också att skapa grupprapporter av redan befintliga team eller inför sammansättning av nya. Varje enskild individ kan placeras in i ett koordinatsystem, där laddningen i de fyra DISC-faktorerna avgör placeringen. Grupprapporten ger svar på hur balansen mellan olika beteendestilar ser ut, vilka egenskaper som saknas och vilka tänkbara samarbetssvårigheter som kan föreligga. I kombination med verktyget Team Evaluator ger detta en kraftfull genomlysning av ett team eller en arbetsgrupp.


Användningsområden

Pussel DISC Analys är ett analysverktyg som är användbart i de flesta situationer där människors likheter och olikheter har betydelse.


  • Vid rekrytering kan Pussel DISC ge svar på många av de ”mjuka” egenskaper som efterfrågas i platsannonserna.
  • Vid grupp- och teamutveckling ger Pussel DISC svar på egenskaper som är över- eller underrepresenterade i gruppen/teamet och kan belysa eventuella spänningar som kan uppstå i relationerna mellan olika teammedlemmar.
  • I ledarutveckling kan Pussel DISC bl.a. ge ett bra underlag för personlig coachning.
  • I säljsammanhang ger kunskap om olika kommunikationsstilar en förbättrad dialog mellan säljare och kund.Jag vill veta mer...