Menu

Drivkraftsanalys Drivkrafter

Drivkraftsanalysen Drivkrafter är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Drivkraftsanalysen är ett bra komplement till DISC som kan skapa högre engagemang och därmed öka förutsättningarna för teamutveckling.


Ensize drivkraftsanalys Drivkrafter bygger till viss del på Dr. Eduard Sprangers (1882-1963) tankegångar i boken ”Types of men” (1928), där han identifierar olika faktorer som ger svar på varför människor handlar som de gör. Där beskrev han sex attityder som påverkar våra val av handlingar. Han ansåg att attityderna var hierarkiska och att varje persons två starkaste attityder skulle påverkade de andra fyra, olika mycket. Valet av en handling skulle enligt Spranger hämtas ur de två starkaste attityderna.


Varför är drivkrafter viktiga parametrar?

Varför är det betydelsefullt att känna till vad som motiverar en medarbetare? Helt enkelt därför att motivation handlar om personliga värderingar om vad som är meningsfullt i livet. Det kan se olika ut hos olika individer. En medarbetares prestation och trivsel är vanligen bättre om hans/hennes värderingar överensstämmer med organisationens. Urval är därför nyckeln till att försäkra sig om att en medarbetares värderingar överensstämmer med organisationens.


Motivation handlar om att vinna medarbetarnas ”hjärtan”, inte om att vädja till deras förstånd! För att få motiverade medarbetare måste det finnas ett klimat och ett belöningssystem på arbetsplatsen som stödjer människors personliga drivkrafter. Det som många företag glömmer bort är att pengar och bonusar inte är det enda som motiverar människor. Motivation har att göra med de inre drivkrafter som får oss att göra saker. Det handlar om att våra individuella behov blir tillgodosedda. Hur mycket vi anstränger oss för att göra ett bra jobb beror på hur motiverade vi är. När vi får arbetsuppgifter som svarar mot våra drivkrafter får vi inspiration att utföra våra arbetsuppgifter väl. Behoven varierar från person till person.


Företag kan vinna många ”hjärtan” genom att föra en dialog med sina medarbetare om vilka drivkrafter som är viktiga för dem att få tillgodosedda i arbetet.


Studier har visat att motsatsen till arbetstillfredsställelse inte är otillfredsställelse, utan snarare ingen arbetstillfredsställelse. Med andra ord kan löner och bonusplaner förhindra otillfredsställelse, men leder inte nödvändigtvis till tillfredsställelse. Att förutsätta att alla motiveras av en och samma sak leder inte till ökad motivation. Människor motiveras mer av känslor än av fakta och logik. De kan lämna välbetalda jobb därför att de inte känner sig uppskattade, inte får några utmaningar i jobbet, eller inte trivs med arbetsmiljön. Människor vill känna att de tillhör en organisation/företag som bryr sig om dem, utmanar dem, tror på dem och vill att det ska gå bra för dem, inte bara som medarbetare, utan som människor.


Drivkraftsanalys Drivkrafter ger svar på vad som motiverar dig och din arbetsgrupp

Analysen utgörs av en rangordningsskala (ordinalskala), där individen rangordnar sina starkaste drivkrafter. Analysen består av 42 frågor med sex frågor inom respektive attityd – Drivkraft. Skalan beskrivs sedan i ett diagram där intensiteten mäts från 0% till 100%.


Vid återkoppling kan det vara värdefullt att även identifiera de svagaste drivkrafterna.

I en ordinalskala går resultaten att jämföra individer emellan. Det är därmed möjligt att skapa olika jämförelsegrupper - t.ex. män, kvinnor, olika åldersspann.


Man kan också bestämma medianvärdet, men inte göra en medelvärdesberäkning. Intressanta jämförelser kan t.ex. vara: Har ledningsgruppen samma drivkrafter som serviceavdelningen? Vilka drivkrafter har säljkåren jämfört med produktionsavdelningen?


Drivkraftanalysen är ett bra komplement till Pussel DISC. Till analysen finns det även ett utvecklande arbetsmaterial.Jag vill veta mer...